You are currently viewing สิงคโปร์จัดสรรงบประมาณปี 2018 เพื่อพัฒนาระบบ e-invoice ทั่วประเทศเพื่อเชื่อมโยงทุกภาคส่วน
etax สิงคโปร์จัดสรรงบประมาณปี 2018

สิงคโปร์จัดสรรงบประมาณปี 2018 เพื่อพัฒนาระบบ e-invoice ทั่วประเทศเพื่อเชื่อมโยงทุกภาคส่วน

  • Post author:
  • Post category:e-tax invoice

e-tax invoice

ถ้าระบบการออกใบกำกับภาษีหรือใบหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Invoice and Receipt) สามารถ roll out ใช้งานไปทั่วประเทศประสบความสำเร็จในเร็ว ๆ นี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ เพิ่มผลผลิต และเพิ่มความเร็วในการชำระเงิน เข้าถึงทางเลือกทางการเงินใหม่ ๆ และลดข้อผิดพลาดได้อย่างมาก

ดร.ยาคอบ อิบราฮิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้อภิปรายงบประมาณเมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2561 โดยได้ประกาศกรอบแนวคิดใหม่ภายใต้ “โครงสร้างพื้นฐาน” ว่าจะทำให้ productivity ของประเทศดีขึ้นตามกระแสทิศทางของเศรษฐกิจดิจิตอล

เขากล่าวว่าใบแจ้งหนี้ (Invoice) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ หากไม่มีใบแจ้งหนี้ (Invoice) ธุรกิจจะไม่ได้รับเงิน แต่การออกใบแจ้งหนี้อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อและการทำงานด้วยคนจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ การใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (electronic Invoice) สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้

The electronic invoicing framework จะเป็น framework ที่จะทำให้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งจะทำให้การชำระเงินระหว่างคู่ค้ามีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้ดีขึ้น

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Invoice) คือการสร้างการแลกเปลี่ยนและการประมวลผลคำขอการชำระเงินระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อโดยอัตโนมัติโดยใช้รูปแบบใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโครงสร้าง ซึ่งแตกต่างจากใบแจ้งหนี้ดิจิทัลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ที่ถูกสร้างในรูปแบบ PDF, Microsoft Word หรือใบแจ้งหนี้ที่มาจากการสแกน) ซึ่งยังจะต้องใช้แรงงานคนในการนำเข้าข้อมูลไปยังระบบบัญชีหรือ ERP

 Info-communications Media Development Authority (IMDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการวางระบบ ได้ทำการศึกษาและสำรวจเพื่อประเมินมาตรฐานและกรอบการทำงานที่มีการใช้อยู่หลากหลายในหลายประเทศและภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยปรึกษาหารือกับคู่ค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ เช่นสหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ ทั้งนี้ยังไม่มีการกำหนดหรือเลือกมาตรฐาน (Standard) หรือกรอบ (framework) ใด ๆเป็นการเฉพาะ ซึ่ง IMDA จะประกาศแผนการลงรายละเอียดอีกครั้งภายในปีนี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.businesstimes.com.sg/