Read more about the article ประเทศเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
etax article_8

ประเทศเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

  • Post author:
  • Post category:e-tax invoice

เมื่อไม่นานมานี้ประเทศเวียดนาม…

Continue Readingประเทศเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์