You are currently viewing ขั้นตอนจัดทำและนำส่ง eTax invoice & eReceipt
ขั้นตอนจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice & e-Receipt

ขั้นตอนจัดทำและนำส่ง eTax invoice & eReceipt

etax and ereceipt
ภาพการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

ผู้ประกอบการต้องจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (eTax invoice) หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (eReceipt) ที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล ส่งมอบให้แต่ผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามวิธีที่ตกลงกัน และมีหน้าที่ต้องนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรผ่านช่องทางที่กำหนด ภายในวันที่ 15 ของเดือนภาษีถัดไป

การส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และเมื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร