November 8, 2021 : How to

E-TAX IMPLEMENTATION

การตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล
ไฟล์ PDF

how to etax implementation

การตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบไฟล์ eTax PDF ตามที่กฎหมายกำหนด เบื้องต้นมี 2 วิธี คือ

 • ตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC
 • ตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลด้วยระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (TEDA Web Validation Portal)
icon etax implementation

ตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลไฟล์ eTax ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC

มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เลือกเมนู File > Open… > เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการหรือดับเบิลคลิกไฟล์ .pdf ที่ต้องการ

Acrobat reader open file
การเปิดไฟล์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC
etax pdf signed example
ตัวอย่างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัลรูปแบบไฟล์ PDF

1. แถบแสดงสถานะลายมือชื่อดิจิทัล

2. ลายมือชื่อดิจิทัลบนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ PDF (แสดงลายมือชื่อดิจิทัลบนเอกสาร)

etax pdf signed and edited example
ตัวอย่างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัลรูปแบบไฟล์ PDF ที่มีการแก้ไข

1. แถบแสดงสถานะลายมือชื่อดิจิทัล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำให้ลายมือดิจิทัลไม่ถูกต้อง

2. ลายมือชื่อดิจิทัลบนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ PDF (แสดงลายมือชื่อดิจิทัลบนเอกสาร)

2. ตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล

2.1 ตรวจสอบจากลายมือชื่อดิจิทัลที่ปรากฎบนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

    • คลิกขวาที่ลายมือชื่อดิจิทัล (จากภาพตัวอย่างใบกำกับภาษีลายมือชื่อดิจิทัลอยู่มุมล่างด้านขวา เลือก “Show Signature Properties…”
show signature properties
เลือก “Show Signature Properties…” จากลายมือชื่อดิจิทัลบน PDF File
    • โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง Signature Properties ให้ทำการตรวจสอบในส่วนของ Validity Summary ซึ่งแสดงข้อความสรุปความถูกต้องของเอกสารตั้งแต่ลงลายมือชื่อดิจิทัลว่าไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
signature properties
ภาพแสดง หน้า Signature Properties กรณีไม่พบการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลรูปแบบไฟล์ PDF พบการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หน้าต่าง “Signature Properties” ในส่วนของ Validity Summary จะปรากฏข้อความแล้วแต่กรณี ตัวอย่างดังเช่นภาพด้านล่างแสดงการตรวจสอบแล้วพบว่าลายมือชื่อดิจิทัลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบหรือในรูปแบบที่มีอยู่ในลายมือชื่อ ทำให้ตัวตนของผู้ลงนามยังไม่ได้รับการยืนยัน จึงไม่สามารถดูรายละเอียดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ลงลายมือชื่อดิจิทัลได้

signature properties with error
ภาพแสดง หน้า Signature Properties กรณีพบการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

2.2 ตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลจากแถบแสดงสถานะ กรณีไม่ปรากฏลายมือชื่อดิจิทัลบนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

    • คลิกปุ่ม Signature Panel
signature panel
ปุ่ม Signature Panel
    • ด้านซ้ายโปรแกรมภายใต้หัวข้อ “Signature” จะแสดงข้อมูลผู้ลงลายมือชื่อดิจิทัล (จากภาพตัวอย่าง ผู้ลงลายมือชื่อดิจิทัล คือ บริษัท ทดสอบ จำกัด)
    • ให้คลิกขวาที่ Rev.1:Signed by… และเลือก “Show Signature Properties…” โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง “Signature Properties” ดังภาพ
signature properties
ภาพแสดง หน้า Signature Properties กรณีไม่พบการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

3. ตรวจสอบข้อมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ลงลายมือชื่อดิจิทัล

3.1 จากหน้าต่าง Signature Properties ให้คลิก “Show Sign’s Certificate…”

signature properties show certificate
คลิกปุ่ม “Show Signer’s Certificate”

3.2 จะปรากฏหน้าต่าง Certificate Viewer แสดงข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรงออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ลงลายมือชื่อดิจิทัล

certificate viewer
หน้าต่าง Certificate Viewer แสดงข้อมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งาน
icon etax implementation

ตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลด้วยระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TEDA Web Validation Portal) สำหรับไฟล์ eTax invoice and eReceipt

มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TEDA Web Validation Portal) ที่ https://validation.teda.th/webportal

etax by email validation
หน้าเว็บตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TEDA Web Validation Portal)

2. เลือกไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ .pdf ที่ต้องการและคลิก “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ” แล้วคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ”

3. ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล ดังตัวอย่างภาพ

pdf validation trusted
แสดงผลการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ PDF “น่าเชื่อถือ”
pdf validation not trusted
แสดงผลการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ PDF “ไม่น่าเชื่อถือ”

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร

YOU MIGHT ALSO LIKE