You are currently viewing ผู้ประกอบการเตรียมตัวให้พร้อม Easy E-Receipt ใช้จ่ายแล้วได้ลดหย่อนภาษีได้ถึง 50,000 บาท

ผู้ประกอบการเตรียมตัวให้พร้อม Easy E-Receipt ใช้จ่ายแล้วได้ลดหย่อนภาษีได้ถึง 50,000 บาท

 • Post author:
 • Post category:e-tax invoice
right-arrow

Easy E-Receipt คือ อะไร 

       คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ Easy E-Resceipt เพื่อสนับสนุนการรบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปี 2567 ซึ่งจะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

        โดยผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในราชอาณาจักร ตามจำนวนจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท เฉพาะที่ได้รับ e-Tax Invoice หรือ e-Receipt เท่านั้น

        กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญของการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ จึงได้ร่างเสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ทาทงภาษีตามมาตรการ “Easy E-Receipt” โดยให้ผู้ซื้อสินค้าสังเกตุร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Easy E-Receipt ควบคู่กัับ e-Tax Invoice & E-Receipt

ใช้งาน getInvoice  (e-tax Invoice) หักรายจ่ายค่าบริการระบบดังกล่าวได้ 2 เท่า!!

right-arrow

โดยจะเริ่มโครงการ

      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 และจะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 

right-arrow

เงื่อนไขของผู้ประกอบการ

 • สำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าเป็นร้านค้าหรือผู้ให้บริการ จะต้องเข้าร่วมโครงการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) กับกรมสรรพากร
right-arrow

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ Easy E-Receipt  

 1. กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต้มรูปตามมมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากรในรูปแบบอิเล็กรอนิกส์ (e-Tax Invoice) พร้อมต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขประจำตัวประชาชน) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วย
  โดยค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่จะได้รับสิทธิฯ ไม่รวมถึง
 • ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่าซื้อยาสูบ
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ 
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบรริการสัญญาณโรศัพท์ และค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

2. กรณีการซื้อสินค้าหรือการรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีใบรับมาตรา ๑๐๕ แห่งประมวลรัษฎากรใบรูปแบบอิเล็กรอนิกส์ (e-Receipt) พร้อมระบุชื่อ นามมสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขประจำตัวประชาชน) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วย

เฉพาะค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังต่อไปนี้

 • ค่าซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
 • ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

3. ค่าซื้อสินค้าและค่าบริการตามข้อ 1 และ 2 เมื่อรวมกันแล้วสามารถหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

getInvoice ทำให้ e-tax Invoice เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ!!!

ที่มา : กรมสรรพากร