November 8, 2021 : How to

E-TAX IMPLEMENTATION

การส่งมอบ
ใบกำกับภาษีหรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์

how to etax implementation
icon etax implementation

การส่งมอบ eTax and eReceipt ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

ผู้ประกอบการส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (eTax invoice) หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (eReceipt) แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการได้ 2 วิธี

send etax to customer
ภาพ การส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

1. ส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (มาตรา 15 – มาตรา 24) ซึ่งต้องเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ตกลงกัน เช่น ทางอีเมล หรือส่ง link ให้ download ทาง SMS เป็นต้น ซึ่งต้องจัดเก็บข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

2. เมื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการร้องขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบกระดาษ สามารถนำไฟล์ข้อมูลที่จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จัดพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์และส่งมอบเอกสารกระดาษแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการก็ได้ โดยต้องปรากฏข้อความบนเอกสารว่า “เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการต้องจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ (อ้างอิง : ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561)

icon etax implementation

การส่งมอบ eTax และ eReceipt ให้แก่กรมสรรพากร

การนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกัน แต่สำหรับการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรนั้นเป็นไปตามมาตรฐานขมธอ.3-2560 สามารถนำส่งข้อมูลได้ 3 ช่องทางได้แก่ Upload, Host to Host และผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Service Provider) สามารถเลือกช่องทางนำส่งข้อมูลที่เหมาะสมกับสภาพของกิจการ โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ปริมาณข้อมูล ขนาดของกิจการ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

eTax Web Upload

ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์จะมีบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้ระบบบริการสมาชิกผ่านเว็บไซต์ https://etax.rd.go.th ได้รับสิทธิในการนำส่งข้อมูลที่ฟังก์ชัน Upload XML และตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูลได้ที่ฟังก์ชัน ตรวจสอบนำส่งข้อมูล (Tracking) หรือเรียกดูรายงานการนำส่งย้อนหลังได้

etax web upload
web upload

ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลวิธี Web Upload

1. จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล XML ที่นำส่งโดยบีบอัดข้อมูล (zip) มีขนาดไม่เกิน 3 MB ต่อการนำส่งข้อมูล 1 ครั้ง (แยกตามประเภทเอกสาร)

2. เข้าสู่ระบบบริการสมาชิก เลือกฟังก์ชัน Upload XML

3. อัปโหลดไฟล์เอกสารที่ต้องการ ได้แก่ ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน) โดยไฟล์เอกสารที่นำส่งต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ XML หรือไฟล์ zip

etax web upload xml
หน้าจออัปโหลดเอกสาร (Upload XML)

4. เมื่อทำการอัปโหลด ระบบทำการตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล (Schema & Schematron)

etax web upload xml result
หน้าจอแสดงผลการอัปโหลด XML
etax web upload zip result
หน้าจอแสดงผลการอัปโหลด zip

5. ตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูลได้ที่ฟังก์ชัน Tracking

eTax Host to Host

Host to Host เป็นวิธีการนำส่งข้อมูล XML โดยผู้ประกอบการทำการเชื่อมต่อระบบการรับส่งข้อมูลโดยตรงกับกรมสรรพากร เพื่อนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมากและมีความพร้อมในการพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลตามมาตรฐาน ebXML (ขมธอ.14-2560) การใช้ช่องทางนำส่งวิธีนี้ ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขออนุมัติต่อกรมสรรพากร และทำการทดสอบนำส่งข้อมูลกับกรมสรรพากรก่อนนำส่งข้อมูลจริง

etax Host to Host
Host to Host

ขั้นตอนการยื่นคำขอและทดสอบการนำส่งข้อมูล

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบการนำส่งข้อมูลวิธี Host to Host ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุมัติจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งความประสงค์ขอนำส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Host to Host

3. กรมสรรพากรตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง email

4. ผู้ประกอบการตรวจสอบ email และแจ้งข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระบบ กรณีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ให้เข้าสู่ระบบบริการสมาชิก เพื่อบันทึกข้อมูลการเชื่อมต่อ ได้แก่ ข้อมูล IP Address, endpoint, SSL Certificate

5. กรมสรรพากรสร้าง CPA ทดสอบ โดยนำข้อมูลของผู้ประกอบการไปสร้าง CPA ทดสอบและแจ้งให้ผู้ประกอบการดาวน์โหลด CPA ทดสอบ

6. ผู้ประกอบการทดสอบส่งข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย

      1. ดาวน์โหลด CPA สำหรับทดสอบไปตั้งค่าที่ระบบของผู้ประกอบการ
      2. ทดสอบนำส่งข้อมูล XML File 4 ประเภท ได้แก่ ใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบรับ

7. กรมสรรพากรเปิดสิทธิให้นำส่งข้อมูล กรณีผู้ประกอบการทดสอบนำส่งข้อมูลได้ตามเงื่อนไข ระบบจะเปิดให้ดาวน์โหลด CPA ใช้งานจริง

8. ผู้ประกอบการตั้งค่าระบบเพื่อนำส่งข้อมูล โดยดาวน์โหลด CPA ใช้งานจริง ไปตั้งค่าที่ระบบนำส่งข้อมูลของผู้ประกอบการ

9. นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

etax Host to Host process

การนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host ผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องได้รับพิจารณาคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และเข้าสู่กระบวนการทดสอบนำส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่ผู้ใช้งานควรทราบ เช่น จัดหาระบบงานที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของกรมสรรพากรได้ ข้อมูลที่ส่งมีรูปแบบโครงสร้าง XML ตามมาตรฐานฯ ขมธอ.3-2560 และใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ ebXML ตามมาตรฐานฯ ขมธอ.14-2560 โดยผ่านวงจร MPLS (Multiprotocol Label Switching) เป็นต้น

ebXML data transfer
ภาพการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบ ebXML

มาตรฐาน ebXML (Electronic Business Extensible Markup Language) ที่ใช้ในการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร มีข้อกำหนดทางเทคนิคที่จะทำให้ผู้ส่งและผู้รับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ XML Format สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ด้วยมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เข้าใจตรงกัน โดยกรมสรรพากรเป็นผู้สร้างข้อมูล CPA (Collaboration Protocol Agreement) ให้แก่ผู้นำส่งสำหรับส่งข้อมูลทดสอบและใช้นำส่งจริง โดยให้ผู้ส่งดาวน์โหลดข้อมูล CPA และนำไปตั้งค่าระบบนำส่งข้อมูลให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันได้ตามที่ตกลงกัน

การนำส่งข้อมูล XML ตามมาตรฐาน ebXML เปรียบเทียบได้กับการนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่ห่อหุ้มด้วยซองจดหมายที่ต้องระบุผู้รับปลายทางและผู้นำส่งต้นทาง ที่นำส่งถึงผู้รับด้วยวิธีปลอดภัยและเชื่อถือได้ มีรูปแบบโครงสร้างดังภาพ

ebXML example
ตัวอย่าง ebXML สำหรับทดสอบนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host ในโครงการ e-Tax invoice & e-receipt

eTax Service Provider

ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Service Provider) เป็นผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ประกอบการ (ผู้ใช้บริการ) ด้วยระบบรับส่งข้อมูลกที่เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของกรมสรรพากร ที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศและมีระบบงานสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติตามแนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการลงทุนหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง

etax Service Provider
Service Provider

ขั้นตอนการยื่นคำขอเป็นผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้มีความประสงค์เป็นผู้ให้บริการ ยื่นคำขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบสารสนเทศกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองที่ได้ทำความตกลงความร่วมมือกับกรมสรรพากร เพื่อตรวจประเมินความสอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประเมิน (Audit criteria) ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ.21-2562) ดูรายละเอียดข้อกำหนดในการรับรอง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://standard.etda.or.th

โดยกรมสรรพากรจะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้มีความประสงค์เป็นผู้ให้บริการ เป็นผู้ได้รับอนุมัติจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และมีการจัดทำและนำส่งข้อมูลเป็นปกติหรือไม่

2. ผู้มีความประสงค์เป็นผู้ให้บริการ ยื่นขอทดสอบระบบนำส่งข้อมูลพร้อมยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติทางธุรกิจ (Proposal) กับกรมสรรพากร และทำการทดสอบนำส่งข้อมูล XML Format (ขมธอ.3-2560) ตามเงื่อนไขที่กำหนด กรมสรรพากรจะพิจารณาเปิดสิทธิให้ทดสอบส่งข้อมูลกับกรมสรรพากรต่อไป

สพธอ. ตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ณ สถานประกอบการ ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ นำส่ง และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ.21-2562)

3. ผู้มีความประสงค์เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด กรมสรรพากรเปิดให้ทดสอบระบบนำส่งข้อมูล โดยสร้างรหัสผู้ใช้งาน Service Provider และบันทึกข้อมูลการชื่อมต่อระบบนำส่งข้อมูล จะต้องดาวน์โหลดข้อมูล CPA สำหรับทดสอบไปตั้งค่าที่ระบบนำส่งข้อมูล

4. ผู้มีความประสงค์เป็นผู้ให้บริการนำระบบทดสอบนำส่งข้อมูลกับกรมสรรพากร ด้วยมาตรฐาน ebXML และวงจร MPLS (เช่นเดียวกับแบบ Host to Host) โดยจะทดสอบนำส่งข้อมูล XML File 4 ประเภทเอกสาร (ใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบรับ) ระบบจะแจ้งผลทดสอบการนำส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล

5. สพธอ.ได้รับแจ้งผลการทดสอบจากกรมสรรพากร ซึ่งผลการทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ

6. สพธอ. ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามที่กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์

7. ผู้ประกอบการยื่นผลการตรวจรับรองกับกรมสรรพากร เพื่อพิจารณาเป็นผู้ให้บริการตามที่กฎหมายกำหนด

8. กรมสรรพากรเปิดสิทธิให้นำส่งข้อมูล ผู้ประกอบการจะต้องดาวน์โหลดข้อมูล CPA ใช้งานจริงไปตั้งค่าที่ระบบใช้งานจริง (Production) กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์

etax service provider register process

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร

YOU MIGHT ALSO LIKE