You are currently viewing ตรวจสอบผู้ประกอบการว่าสามารถออกใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ Easy E-Receipt

ตรวจสอบผู้ประกอบการว่าสามารถออกใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ Easy E-Receipt

  • Post author:
  • Post category:e-tax invoice

     การตรวจสอบผู้ประกอบการว่าสามารถออกใบกำกับภาษี/ใบรับ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & E-Receipt) สำหรับใช้ลดหย่อนภาษี 2567 ได้ ดังนี้

ใช้งาน getInvoice  (e-tax Invoice) หักรายจ่ายค่าบริการระบบดังกล่าวได้ 2 เท่า!!

right-arrow

สังเกตร้านที่มีตราสัญลักษณ์

getInvoice ทำให้ e-tax Invoice เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ!!!

right-arrow

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขายว่าออกใบกำกับภาษี/ใบรับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

     สามารถตรวจสอบได้ที่นี่เลย : https://efiling.rd.go.th/rd-questionnaire-web/etax-invoicev 

getInvoice ทำให้ e-tax Invoice เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ!!!

right-arrow

ไฟล์ PDF ที่ได้มาจากร้านค้าต่างๆ ว่าเป็น e-Tax invoice หรือไม่ ?

     สามารถตรวจสอบได้ที่นี่เลย : https://validation.teda.th 

getInvoice ทำให้ e-tax Invoice เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ!!!

right-arrow

หลังจากตรวจสอบไฟล์ PDF ที่ได้มาจากร้านค้าต่างๆ ว่าเป็น e-Tax invoice หรือไม่ ?

  • ผลการตรวจสอบ  XML-Schema and Schematron ต้องขึ้นว่า “ผ่าน”
  • ผลการตรวจสอบ PDF-Digital Signature ต้องขึ้นว่า น่าเชื่อถือ

หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบ PDF-Timestamp จะพบสถานะว่า “ผ่าน” เพราะร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วม E-TAX Invoice by Email

getInvoice ทำให้ e-tax Invoice เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ!!!

right-arrow

หลังจากตรวจสอบไฟล์ PDF ที่ได้มาจากร้านค้าต่างๆ ว่าเป็น e-Tax invoice หรือไม่ ?

  • ผลการตรวจสอบ PDF-Digital Signature ต้องขึ้นว่า น่าเชื่อถือ
    (E-TAX invoice & E-Receipt จะใช้การรับรองด้วย Digital Signature)

หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบ PDF-Timestamp จะพบสถานะว่า “ผ่าน” เพราะร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วม E-TAX Invoice by Email

getInvoice ทำให้ e-tax Invoice เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ!!!