We make e-Tax easy for you.

getInvoice - e-Tax invoice solution

          getInvoice คือโซลูชั่นสำหรับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Tax invoice & e-Receipt ) ตามที่กฎหมายกำหนด ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำเป็นแบบ PDF/A-3 สร้าง XML ตรงตามมาตรฐาน ขมธอ.3-2560 สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีหรือ ERP ได้ทุกค่าย ทำการจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติภายใต้โครงสร้างการจัดเก็บที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ปี มีมีระบบที่มีเสถียรภาพในการ upload ข้อมูลให้สรรพากรแทนคุณช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากขึ้น ติดต่อเพื่อชมการสาธิตได้แล้ววันนี้

etax work

Customer Voice

e-Tax testimonial

ผลตอบรับจากการเข้าร่วมโครงการ e-Tax Invoice ของบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ที่นำ Solution e-Tax Invoice (getInvoice) เข้ามาช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานและลดการใช้กระดาษภายในองค์กร เพื่อตอบสนองนโยบาย Green Eco ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน และลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทีมงานขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับ

คุณ บอม ภาณุวัฒน์ รู้ยิ่ง

Chief Technology Officer (CTO) 

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด

etax test

ผลตอบรับจากการเข้าร่วมโครงการ e-Tax Invoice ของบริษัท L’Oreal Thailand ที่นำ Solution e-Tax Invoice (getInvoice) เข้ามาเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานจากทำงานแบบ Manual มาเป็นการทำงานแบบ Electronic เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทด้านความยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน และลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทีมงานขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับ

คุณ หญิง วิชุนันท์ นักฟ้อน

Regional E-Commerce Project Manager

L’Oreal SAPMENA 

คุณ สตาร์ท ปฐม เอี่ยมผ่องใส

Digital IT manager

L’Oreal Thailand

release-note-1

Release note : 22 OCTOBER 2022

getInvoice ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

          getInvoice มีการปรังปรุงเวอร์ชันล่าสุด เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสามารถตั้งค่าการซ่อนข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้แสดงบนหน้าจอ เป็นไปตาม Privacy by Design and Privacy by Default และมีการแสดง Pop Up ขอความยินยอมจากผู้ใช้งานในการจัดเก็บข้อมูล ขอใช้ cookie และข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ใช้งาน
          อีกทั้งยังเพิ่มการแสดงสถานะการใช้งานอย่างละเอียด สำหรับ
การสร้างใบกำกับภาษี” เพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

iso 27001

e-Tax : TRUST AND SECURE

ISO/IEC 27001 Certified

Information security management system applies to : 

getInvoice Application (SAAS) this application provide service for generate e-tax invoice

TUV NORD​

e-Tax & e-Receipt Services

e-Tax invoice & e-Receipt Implementation

คลิกที่แต่ละหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

etax knowledge

สิ่งที่ควรทราบก่อนทำ e-Tax invoice & e-Receipt

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ และการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

etax process

ขั้นตอนจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice & e-Receipt 

การส่งมอบใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

etax tracking

ติดตามและตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูลระบบ Tracking

สามารถติดต่อและตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูลได้ที่ ระบบตรวจการนำส่งข้อมูล (Tracking) หรือดาวน์โหลดเรียกดูรายงานการนำส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ก็ได้

etax by email process

ขั้นตอนจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice by Email 

สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี และยังไม่พร้อมเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์

pdf tracking

การตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล ไฟล์ PDF

การตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบไฟล์ PDF เบื้องต้นมี 2 วิธี Adobe Acrobat Reader DC และ TEDA Web Validation Portal

xml tracking

การตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล ไฟล์ XML

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดให้บริการระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TEDA Web Validation Portal) สำหรับไฟล์ XML

arrow_1
White paper
Published: 1 July 2021

e-Tax invoice & e-Receipt Implementation

วัตถุประสงค์ในการทำ e-Tax invoice & e-Receipt เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และ National e-Payment รองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชน ลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ ช่วยลดภาวะโลกร้อน เพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ผู้เข้าร่วมในการจัดทำ e-Tax invoice & e-Receipt จะได้รับประโยชน์ด้านการลดความซ้ำซ้อนและลดปัญหาการจัดการเอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลต่อในระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้ทันที เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความน่าเชื่อถือและมีผลผูกพันทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

getInvoice Brochure Thumbnail TH
getInvoice Brochure

getinvoice brochure

คลิกเพื่อดูไฟล์ Brochure

etax service etda

e-Tax service provider

getInvoice

contact getinvoice

ได้รับการรับรองตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 21-2562) ระดับพื้นฐาน

ภายใตัขอบข่ายการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

contact left bg

Ask for more information.

  contact right bg

  e-Tax & e-Receipt featuRes

  send etax by RPA

  RPA

  Robotic Process Automation (RPA) ทำหน้าที่ upload ข้อมูลสรรพากรและตรวจสอบข้อมูลแทนคุณได้อัตโนมัติ

  multi-input etax

  Multi-Channel Input

  มีช่องทางในการนำข้อมูลเข้าหลายช่องทางทั้ง email, sftp, web service, zDox และสามารถนำไฟล์เข้าระบบได้หลายชนิด เช่น xml, xlsx, csv, txt etc.

  multi-company

  Multi-company

  รองรับการทำงานแบบ Network marketing และบริษัทที่มีบริษัทย่อย

  etax data validation

  Data Validation

  มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

  etax template

  Template Designer

  มีเครื่องมือ Mapping tools Template Designer สำหรับสร้างเอกสารของลูกค้า

  etax Tracking

  Monitoring & Tracking

  สามารถติดตามสถานะและการ Monitor & Tracking ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังโดยผ่านหน้าจอ Dashboard

  etax email

  Email

  สามารถตรวจสอบได้ว่าลูกค้าได้รับและเปิด e-tax invoice ทาง Email แล้วหรือยัง รองรับการส่ง email ให้ผู้รับที่ไม่ได้รับ email หรือหา email ไม่พบ

  etax report

  e-Tax Report

  สามารถออกรายงานและ save ออกมาในรูปแบบ pdf และ excel ได้

  etax approve process

  Approval Process

  ข้อมูลที่ Vendor ทำการกำหนดให้ลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบจากทีมงาน GetInvoice ก่อนใช้งานจริง

  etax historical data

  Historical Data

  สามารถดูการจัดทำใบกำกับภาษีย้อนหลัง ทั้งยัง View และ Download Invoice เฉพาะไฟล์ที่ต้องการได้

  e-Tax generator

  Performance Test

  เราทำ Performance Test “getInvoice” ในครั้งล่าสุดนี้สามารถทำให้พวกเราได้รู้ว่าในการ Generate Invoice ของเจ้า “getInvoice” นั้นสามารถ Generate Files ได้ทะลุ 25,000 Files/นาที

  Performance Test คือการทำสอบประสิทธิภาพของตัวซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น เช่น ทดสอบว่าสามารถรองรับการทำงานหนักได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก หรือ มีการตอบสนองเป็นอย่างไร

  etax test

  Explaining the Graphic Recording

  E-Invoicing Exchange Summit 2021

  Explaining the graphic recording drawn at the E-Invoicing Exchange Summit 2021
  Christian Ridder and Johannes von Mulert
  September 27-29, 2021

  20220519 carbon credit getInvoice
  etax save

  SAVE OPERATION
  COST AND TIME

  เวลาคือเงิน! องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความพึงพอใจต่อพนักงานและ ลูกค้าได้มากกว่า การใช้ประโยชน์จากโซลูชันใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ( etax invoice & e-receipt ) สามารถลดเวลาในการทำงานได้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พนักงานสามารถมุ่งความสนใจไปในสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าที่สามารถสร้างรายได้และกิจกรรมหลักขององค์กร

  etax reduce storage

  REDUCE
  PHYSICAL STORAGE

  ในขณะพื้นที่ในย่านธุรกิจนับวันมีต้นทุนที่สูงขึ้น การที่เรายังใช้งานกระดาษเป็นหลักในการดำเนินงานย่อมทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามมาอย่างแน่นอนจากการใช้พื้นที่จัดเก็บกระดาษเหล่านั้น ยังไม่นับรวมค่าตู้จัดเก็บ ค่าแฟ้ม จนถึงค่าเครื่องทำลายเอกสาร หากเกิดภัยพิบัติเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมเราจะป้องกันปัญหานี้กับการเก็บกระดาษได้อย่างไร ใช่คุณต้องทำสำเนาเอกสารที่สำคัญทั้งหมดแล้วนำไปจัดเก็บในอีกพื้นที่ที่ไกลออกไปเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ แต่นั่นหมายถึงคุณก็ต้องเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและคือการเพิ่มค่าใชจ่ายนั่นเอง  ภาระเหล่านี้จะหายไปเกือบหมดหากคุณหันมาใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน

  “ให้ผู้เชียวชาญแก้ปัญหานี้แทนท่าน”

  0 Hr.
  System service
  0 +
  Lovely Customer
  0 M+
  Transactions per Month
  0 M+
  All Transaction

  part of the customer

  QUESTION & ANSWER

  etax ep

  EP.1

  Questions เกี่ยวกับ e-tax invoice ไขข้อสงสัยต่างๆได้มากมายจากผู้เชี่ยวชาญด้านงาน ECM คุณ ชูศักดิ์ หนุเจริญกุล คำถามที่ใครหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่า

  1. e-tax invoice คืออะไร ?
  2. เรามีใช้งาน e-tax invoice แต่คู่ค้าของเราไม่ใช้ จะทำอย่างไร ?
  3. ถ้ามีระบบบัญชีอยู่แล้วสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่ ?

  etax ep

  EP.2

  Questions เกี่ยวกับ getInvoice ไขข้อสงสัยต่างๆได้มากมายจากผู้เชี่ยวชาญด้านงาน ECM คุณ ชูศักดิ์ หนุเจริญกุล คำถามที่ใครหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่า Product “Getinvoice” นั้นเกี่ยข้องอย่างไรกับ e-tax Invoice

  1. getInvoice มีระบบทำงานอย่างไร ?
  2. เราจะเชื่อมั่นในความปลอดภัยการใช้บริการของ getInvoice ได้อย่างไร ?
  3. Model การขาย getInvoice มีกี่รูปแบบ ?

  We help you to transform the way you do business.

  น่าแปลกใจที่องค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การลงทุนในด้านงานขายเพื่อจะเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นโดยการใช้เงินลงทุนจำนวนมากแต่ยังคงทำกำไรได้ในระดับใกล้เคียงกันเท่านั้น. การรับส่งเอกสารเพื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์คือทางเลือกของการเริ่มต้นเข้าสู่เศรฐกิจยุคดิจิตอล เราแนะนำให้คุณทดลองใช้ zDox เพื่อจะดูว่าซอฟต์แวร์ของเรามีช่วยประยัด มีความรวดเร็วและปลอดภัยสามารถทำให้องค์กรของท่านบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่น้อยลง.

  zDox mobile
  ภาษีที่ต้องรู้_01

  ธุรกิจ ชิปปิ้ง หรือ Shipping คือ ธุรกิจตัวแทนเพื่อนำเข้าสินค้า ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  โดยธุรกิจชิปปิ้งจัดอยู่ในประเภทการให้บริการนายหน้าตัวแทน ซึ่งมีรายได้หลักมาจากค่าบริการในการนำเข้าสินค้า ในการทำธุรกิจชิปปิ้ง นอกจากการจัดการด้านข้อมูลและเอกสารแล้ว สิ่งสำคัญที่ควรต้องเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง คือ การจัดการภาษีต่าง ๆ ทั้งการนำเข้าและส่งออก รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรมมเนียมอื่น ๆ

  ปิดงบการเงิน

  หนึ่งในหน้าที่สำคัญทางบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี หรือนิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด นั่นคือ ปิดงบการเงิน เพื่อส่งงบการเงินแก่ทางสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากไม่มีการปิดงบการเงินในแต่ละรอบบัญชี และไม่มีการนำส่งงบการเงิน แน่นอนว่าจะต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่า งบการเงินคืออะไร ? กำหนดส่งเมื่อไร ? หากไม่ส่งจะมีผลอย่างไร ? เพื่อให้ทุกคนเข้าใจการปิดงบการเงินมากขึ้น 

  ภาษีกับการลงทุน

  เปิดปี 2565 มาก็มีประเด็น ภาษี เกี่ยวกับ การลงทุน มาทำให้นักลงทุนสายคริปโตฯ ว้าวุ่นหัวใจจนแทบนอนไม่หลับ เพราะลือกันว่า รัฐจะจัดเก็บภาษีคริปโตฯ หัก ณ ที่จ่ายสูงกว่า 15% ทำให้นักลงทุนที่กำลังสนใจหรือมีไว้ในครอบครองเริ่มรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ กันบ้างว่า แค่ลุ้นดอยก็เหนื่อยจะแย่ ต้องมาคิดเรื่องจะขาดทุนเพราะภาษีอีก เลยไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรให้คุ้มกว่ากัน getInvoice เลยเก็บข้อมูลมาฝากสำหรับนักลงทุนที่กำลังคิดอยู่ว่า จะลงทุนอะไรให้คุ้มในเรื่องของภาษีมากที่สุด…