November 8, 2021 : How to

E-TAX IMPLEMENTATION

การตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล
ไฟล์ XML

how to etax implementation

ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้เปิดให้บริการระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามบริการ (TEDA Web Validation Portal) สำหรับไฟล์ PDF และไฟล์ XML  (ใช้ได้กับ eTax invoice และ eReceipt)เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานและผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถตรวจสอบการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตามรายการโครงสร้างที่มีการลงทะเบียนไว้กับ สพธอ. และความครบถ้วนถูกต้องทางโครงสร้างของเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยรูปแบบการตรวจเป็นไปตามวิธีการของ Cryptography แต่ไม่รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเอกสาร

ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามบริการ (TEDA Web Validation Portal) สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) รูปแบบไฟล์ XML ได้ สำหรับเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบเพิ่มหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

icon etax implementation

ตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลด้วยระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TEDA Web Validation Portal) ที่ใช้ได้กับ eTax invoice

มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TEDA Web Validation Portal) ที่ https://validation.teda.th/webportal เลือกไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ .xml  ที่ต้องการและคลิก “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ” แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

ETDA XML Validation
บริการระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
etax by email validation
เลือกไฟล์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบไฟล์ XML (.xml) เพื่อตรวจสอบ

2. ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล ดังภาพตัวอย่าง

xml validation trusted
แสดงผลการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ XML “น่าเชื่อถือ”
แสดงผลการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ XML “ไม่น่าเชื่อถือ”

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร

YOU MIGHT ALSO LIKE