SERVICES

GETINVOICE RELEASE NOTES

release note icon

Version 24.1

24 March 2024

New Features

(1) แสดง QR Code บนเอกสารใบกำกับภาษี เพื่อให้ลูกค้าสามารถพิสูจน์เอกสาร โดยเมื่อแสกน QR code แล้วเปิด Browser จะพบข้อมูล Invoice Detail (ข้อมูลการซื้อ), Signature Properties (วันเวลาที่ออกใบกำกับภาษี) และ Certificate Detail (ข้อมูลของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย) ของใบกำกับภาษีนั้น

(2) getInvoice SSO (Single sign on) สามารถเข้าใช้ด้วย Microsoft Entra ID และ IDP อื่นๆ และสามารถสลับไปยัง Application อื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด ด้วยเมนู App switcher ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ

(3) ส่วนของ Corporate เพิ่มเมนู ในการจัดการ block หรือ unblock การส่ง SMS  ทำให้สามารถเลือกที่จะส่งหรือไม่ส่ง SMS ให้กับลูกค้าได้ และสามารถดึงรายงานรายการหมายโทรศัพท์ที่ถูกบล็อกและรายละเอียด

(4) หน้าจอ Key-in เพิ่มตัวเลือก “อื่นๆ” ของส่วนลดท้ายบิล (Discount) เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกเหตุผลได้ ที่ช่อง “โปรดระบุ” จะแสดงที่ Allowance (ส่วนลดหรือค่าเผื่อ) ของรายการ หรือของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 

(5) หน้าจอ Key-in เมื่อ Add buyer สามารถระบุหรือไม่ระบุ Tax ID ของ buyer ก็ได้

(6) ปรับเงื่อนไขการ Attach file ใน Email ขนาดไฟล์ น้อยกว่า 5MB จะแนบไฟล์ไปกับ Email และขนาดไฟล์ มากกว่า 5MB จะมี link สำหรับ Download file อยู่ในเนื้อหาอีเมล

(7) ปรับปรุงแถบเครื่องมือ Job โดยเพิ่มตัวเลือก channel: REQUEST และ เพิ่ม Filter ที่เป็น Channel : REQUEST ใช้ในกรณีที่ต้องการดูรายการที่ขอ Full-tax

(8) API getInvoice service เพื่อ Download ไฟล์ใบกำกับภาษีด้วยเลขที่เอกสาร

(9) เมื่อผู้ใช้งาน พิมพ์รหัสไปรษณีย์ (postal code) ระบบจะ Auto complete address ให้ โดยแสดงข้อมูล ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อให้ผู้ใช้งานกดเลือกได้

Version 23.3

25 November 2023

New Features

(1) แสดงข้อความ Error เพิ่มเติมในหน้าจอ send to buyer

(2) เพิ่มรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้ส่งข้อมูล e-Withholding tax ให้กรมสรรพากร

(3) สามารถกำหนดให้รายงานภาษีขายเรียงลำดับตามฟิลด์ข้อมูล Document no หรือ Document date

(4) สามารถเรียกดูรายงานภาษีขายจากข้อมูลใบเสร็จที่ส่งเข้าระบบได้

(5) เพิ่มปุ่ม favorite corporate ที่หน้า Dashboard ผู้ใช้ที่กดปุ่ม favorite ที่บริษัทใด ทุกครั้งที่เข้าหน้า Dashboard ระบบจะแสดงข้อมูลของบริษัทนั้นให้เสมอ

(6) API “sign” เพิ่มให้รองรับการส่ง PDF และ XML มาใน transaction เดียวกัน ระบบจะทำการฝัง XML เข้าไปในไฟล์ PDF และแสดง signature บน PDF

(7) ผู้ใช้สามารถดูสถานะการอัปโหลดไฟล์ PDF ไปที่ระบบ zDOX และที่ Folder ใน SFTP และ

(8) เพิ่ม action type ในสถานะการส่งอีเมล

(9) หน้าจอ Key-in สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ document type ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้กำหนดระบบจะกำหนดให้เป็น Tax Invoice 

(10) สามารถกำหนดให้แสดงคอลัมน์ “Remark” ในรายงาน Send to RD และ Send to buyer

(11) สามารถกำหนดเงื่อนไขให้ระบบตรวจสอบข้อมูลซ้ำ โดยใช้ข้อมูล document type, no และ date ร่วมกันในการตรวจสอบ

(12) ปรับหน้าจอ Summary report แสดง column ตรงกับ filter status ทั้งในส่วน send to buyer และ send to RD

Version 23.2

23 September 2023

New Features

(1) Subject ของ email notification สามารถแสดงจำนวนงานที่ success หรือ fail
โดย User แจ้งความต้องการไปยังแอดมิน หรือ Re-seller เป็นผู้ตั้งค่าให้

(2) เปลี่ยน Filter DocumentType เป็น Multiple-selection สำหรับเมนูต่อไปนี้

(3) เพิ่มคอลัมน์ Total ใน ABB Tax Report (ใบกำกับภาษีอย่างย่อ)

(4) เพิ่มคอลัมน์ “ลำดับที่” ใน Report Send to RD, Send to Buyer และ Tax Report

(5) ที่เมนู Transactions เพิ่ม คอลัมน์ Attachment เพื่อแสดงเอกสารที่มีไฟล์แนบ

(6) ที่เมนู Transactions เพิ่ม Filter Status “Generate Success”

(7) ที่เมนู Send to RD เพิ่ม Filter Status “On Process”

(8) ที่เมนู Send to RD เพิ่ม Filter “Branch”

(9) เพิ่ม Configuration ใน Taximail ให้มี template สำหรับเอกสารประเภท WHT และ Other รวมเป็น 4 ประเภทเอกสาร

(10) การส่งอีเมลด้วย smtp สามารถใส่ link ไปยังเอกสารแนบได้\

(11) Type WHT สามารถส่ง email ให้ buyer โดยใส่ password ไว้ที่ zip file ได้แล้ว

(12) แสดง Certificate serial number ที่เอกสาร PDF (ตัดออกจาก web)

(13) แสดง action รายชื่อและเวลาที่ทำการ review ทั้งหมดเมื่อกด icon

(14) กรณีมีไฟล์แนบ ระบบจะจัดกลุ่มไฟล์ในหน้า view invoice ตาม Invoice No.

Improve

(1) ปรับปรุง UI ของหน้าจอ Dashboard ส่วน This month

(2) แสดงจำนวนเอกสารรอ review ที่หน้า Dashboard

Version 23.1.d1e2b

4 June 2023

New Features

(1) API Download Document

(2) แก้ไขรายละเอียดในหน้าจอต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

 • เพิ่ม Filter สำหรับแต่ละ Department
 • เพิ่มเมนู mail transaction และ SMS transaction เพื่อแสดงรายละเอียดและจำนวนรายการใช้งาน

(3) หน้าจอ KEY-IN

 • ปรับความยาวของ description ให้เขียนได้ 1,000 อักขระ
 • ตรวจสอบ duplicated ของรายการที่ส่งมา generate
 • ปิดการแก้ไขข้อมูล Seller branch code โดยจะยังคงแก้ไขข้อมูล issue to branch ได้
 • หน้า Create Invoice ผู้สามารถแก้ไขข้อมูลในช่อง VAT ได้

(4) เพิ่มปุ่ม Generate e-Tax Invoice เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ upload input file ผ่านหน้าเว็บได้โดยตรง

(5) สามารถ import ข้อมูล user account ได้ โดยการกดปุ่ม import เพื่อ upload ข้อมูล user ที่ต้องการสร้าง account ในรูปแบบ Excel และ CSV ไฟล์

(6) ผู้ใช้งานสามารถ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ด้วยเมนู Test Input File (.json) ที่หน้าจอ Dashboard

Version 23.1.4798e

10 February 2023

New Features

(1) สามารถเพิ่มสาขาของบริษัท โดยสามารถใช้เลข Tax ID ซ้ำกันได้

(2) ปรับให้ผู้ใช้สามารถกำหนด permissions ของแต่ละ user ใน corporate

(3) เพิ่มรายงานสรุปใบกำกับภาษีอย่างย่อรายเดือน

(4) กรณีไม่ได้ตั้งค่า department จะเห็นเฉพาะรายการเอกสารที่ไม่ระบุ department

Version 22.4.f0880

10 December 2022

New Features

(1) รายงานภาษีขายสำหรับใบกำกับภาษีอย่างย่อ

(2) สามารถเลือกแสดงลายน้ำ (Water mark) สำหรับเอกสารที่ยังไม่ได้รีวิว (draft) และเอกสารที่ถูก reject โดยแจ้งความประสงค์มาที่ AppSupport@ginkgosoft.co.th

(3) เพิ่มเครื่องหมาย (flag) “Don’t Send” ที่ด้านหน้ารายการข้อมูล ในหน้าจอ Send to Buyer

(4) ที่หน้าจอ Dashboard แสดงจำนวนวันก่อน certificate หมดอายุ (cert. exp.) รวมถึงจำนวนวันที่เกินวันหมดอายุ และ มี notification แจ้งเตือนก่อน วันหมดอายุ 1 สัปดาห์

(5) สามารถ upload attachment file เพิ่มที่หน้าจอระบบ GetInvoice , โดยระบบจะส่ง email แนบ link ให้กับผู้รับเพื่อทำการ Download

(6) เพิ่ม option เปิด-ปิด notification

(7) สามารถ preview PDF ที่หน้า Send to RD

(8) เพิ่ม filter แสดงเอกสาร type = sign ที่เมนู Send to buyer และ Transactions

(9) สามารถ Grouping email by buyer branch code

(10) เพิ่มเงื่อนไขสิทธิ์โดย 1 user สามารถอยู่ได้หลาย department

(11) สร้าง zip file จากเอกสาร PDF และ ใส่รหัสผ่านที่ zip file ตอนส่งอีเมลหาผู้ซื้อ

(12) สามารถกำหนดข้อความ SMS Message สำหรับผู้รับแต่ละราย โดยกำหนดในไฟล์ Delivery

(13) เพิ่มฟิลด์ status ใน API check response -> review invoice, send to rd, send to buyer ตามเงื่อนไข

(14) เพิ่ม column generate XML ใน input file ใช้สำหรับบอกว่าต้องการ genenerate xml หรือไม่ ตามเงื่อนไข

(15) สำหรับรายการที่ระบุข้อมูลใน column SEND_TO_RD ใน input file เป็น false/n/no ระบบจะไม่ validate xml ของรายการนั้น

(16) เพิ่มจำนวน max digit สำหรับ Unit price และ Quantity เป็น 5 digits

(17) เพิ่ม config decimal place ในการสร้าง invoice แต่ละใบ (เลือก 2 หรือ 4 digits)

(18) หน้าจอ Send to buyer และ Send to RD เพิ่มคำสั่ง Export report as CSV

Version 22.4.71F3B

22 October 2022

New Features

(1) รายงานภาษีขายสำหรับใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 • สามารถซ่อนข้อมูลส่วนบุคคล (ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ไม่ให้แสดงบนหน้าจอ

(2) Cookie Consent (ด้านล่างขวาของหน้าจอ)

 • เมื่อเปิดใช้งานผ่านบราวเซอร์ครั้งแรก จะขอความยินยอมจากผู้ใช้งานในการจัดเก็บข้อมูล ขอใช้ cookie และข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ใช้งาน โดยสามารถกดอ่านนโยบายของบริษัทได้จาก URL ดังกล่าว

(3) Config default filter

 • ผู้ใช้งานที่ดูแลเอกสารภาษีของหลายบริษัทย่อย สามารถบันทึกการแสดงข้อมูลบนหน้าจอโดย default ให้แสดงข้อมูลบริษัทที่ต้องการได้ตามการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน

Improve

(1) ปรับปรุง UI ของหน้าจอ CREATE AN INVOICE

 • แสดงสถานะ (Status) ของเอกสารในแต่ละขั้นตอนการทำงาน
 • แสดงสถานะการนำส่ง RD และ Buyer (Email, SMS)
 • แสดง Create by (ผู้สร้างเอกสาร)
 • เมนู Edit สำหรับผู้สร้างสามารถแก้ไขเอกสาร Draft หรือ Generated ที่ยังไม่ได้ถูกส่งให้กับ Buyer
 • เมนู Copy สำหรับคัดลอกเอกสาร
 • เมนู Delete สามารถลบเอกสารที่สถานะเป็น Draft เท่านั้น
 • สามารถสั่ง Re-Generate PDF เอกสารที่ยังไม่ถูกส่งหา Buyer ได้ *ระบบมีการคิดค่า Transaction เพิ่มเติม
 • ปรับปรุง UI ส่วน Setting

(2) Email

 • การส่งอีเมลที่มีไฟล์แนบ จะส่งเป็นลิงก์ทั้งหมด, ช่วยให้ผู้รับอีเมลประหยัดพื้นที่ในกล่องรับอีเมล
 • Config grouping email by buyer tax id ผู้ใช้งานที่ดูแลเอกสารภาษีของหลายบริษัทย่อย จะได้รับอีเมลแยกตามแต่ละบริษัทที่ดูแล เพื่อความสะดวกในการค้นหาและดำเนินการ

(3) Review Invoice & Send to Buyer

 • View attachment file แสดงรายชื่อไฟล์ในหน้าจอ pop up

(4) สามารถกำหนด Digital Signature เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

(5) Corporate admin สามารถกำหนดสิทธิ์ ของผู้ใช้งานใน Corporate ได้

Version 22.518.d14e

27 May 2022

New Features

(1) การแก้ไขข้อมูลในใบกำกับภาษี

 • หน้าจอแบบฟอร์มขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสำหรับลูกค้า (ผู้ขายเป็นผู้จัดส่ง URL ให้กับลูกค้าเอง เช่น ใช้ QR-code หรือ สร้าง link บนหน้าจอต่างๆ)
 • หน้าจอ Verify Invoice สำหรับ ตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้า Request มา และ Export Report เป็น CSV
 • กรณีออกใบใหม่แทนใบเดิม ทางพนักงานจะทำการกรอกข้อมูลสำหรับการออกใบใหม่แทนใบเดิม เช่น เลขที่เอกสารใหม่, วันที่ออกเอกสารใหม่
 • Weekly Report สรุปจำนวนรายการที่ลูกค้า Request เข้ามาในสัปดาห์นั้น
 • หน้าจอขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ สำหรับพนักงาน

(2) เพิ่ม Input File

 • นำส่ง Email ด้วยเมลของผู้ขายโดยเพิ่มข้อมูล Seller Email พร้อมทั้งเพิ่มข้อมูล Password และ Password Hint (รหัสช่วยจำ)เพื่อให้ลูกค้าสามารถตั้งรหัสผ่านได้
 • เพิ่มข้อมูล TEMPLATE_KEY เพื่อใช้ระบุ Template Key ที่ต้องการใช้ในรายการนั้นๆ โดยค่า Template Key สามารถหาได้จากหน้าจอ Data Mapping
 • สำหรับ Format Excel ,CSV และ JSON เพิ่มข้อมูล allowance total, charge total
 • เพิ่มการตรวจสอบ Tax ID จากไฟล์นำเข้า

(3) email

 • เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถ Reply email กลับไปที่ผู้ขายได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน App support ของกิงโกะซอฟท์ ด้วยการเพิ่ม Config Reply To (ตั้งค่าการตอบกลับถึง) ในหน้า Output email

(4) Attachment Files

 • สามารถนำส่ง Email และ SMS พร้อมไฟล์แนบด้วย link zDOX
 • เพิ่มการตั้งค่า Email Output ว่าต้องการรับไฟล์แนบเป็นลิงค์ หรือแนบไปกับอีเมล

(5) General

 • ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตรวจสอบเอกสารซ้ำ (duplicate) จากเดิมจะเช็คที่ Type, No และ Date ของเอกสาร เปลี่ยนเป็นตรวจสอบแค่ Type กับ No. เท่านั้น
 • หน้าจอ Send to Buyer ได้รวมปุ่ม Send All เข้ากับปุ่ม Send Email และ Send SMS โดยเพิ่มการยืนยันอีกขั้นด้วย Confirm Dialog เพื่อลดความผิดพลาด จากผู้ใช้งานกดผิด

(6) Admin

 • เพิ่มปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารในรูปแบบไฟล์ excel ในหน้า Dashboard ของแอดมิน
 • เพิ่มปุ่ม Clear User Session

(7) Performance Improvement

 • เพิ่มการค้นหาในช่องค้นหา Corporate
 • ช่อง search เพิ่ม dropdown เพื่อระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา
 • หน้าจอ RD MESSAGE เพิ่ม default filter: timestamp ‘Today so far’