November 8, 2021 : How to

E-TAX IMPLEMENTATION

การจัดหา
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

how to etax implementation

เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่นในการรับและส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน ผู้ประกอบการจึงต้องจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ที่ออกจากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority – CA) ที่มีความน่าเชื่อถือ ภายใต้การรับรองของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority หรือ Thailand NRCA) และการกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล Trust Server Principles and Criteria Authority (Web Trust for Cas)

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดเก็บด้วยอุปกรณ์ USB Token หรือ Hardware Security Module – HSM และการเลือกใช้อุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและลักษณะการใช้งานของผู้ประกอบการแต่ละราย

usb-token
usb token
Hardware Security Module - HSM
Hardware Security Module - HSM

กรมสรรพากรกำหนดให้ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการยืนยันตัวตนด้วยลายมือชื่อดิจิทัล ดังนี้

 1. ยื่นคำขอจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (บ.อ.01)
 2. ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง ขอรหัสผ่านใหม่ และแจ้งยกเลิก (บ.อ.09)
 3. ใช้ลงลายมือชื่อดิจิทัลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
icon etax implementation

ขั้นตอนในการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของ TDID https://www.thaidigitalid.com/certificate เลื่อนลงไปดูในส่วน “ประเภทนิติบุคคล (Enterprise Certificate)” จะมีข้อมูลแสดงรายละเอียด ราคา, คุณสมบัติ และหลักฐานประกอบการขอใบรับรองฯ

คลิกปุ่ม “กรอกใบคำขอและรับใบรับรองฯ (สำหรับใช้งานจริง)”

TDID request certificate
ภาพ เว็บไซต์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ TDID แสดงข้อมูลใบรับรองฯสำหรับนิติบุคคล

2. ระบบจะเปิดหน้าสร้างรายการคำขอฯ และใบรับรอง โดยจะแสดงขั้นตอนการขอใบรับรองฯ

ภาพ แสดงขั้นตอนการขอใบรับรองฯ

3. คลิกตกลงจะปิดหน้าต่าง “ขั้นตอนการขอใบรับรองฯ” ให้คลิกปุ่ม “สร้างใบคำขอ”

ภาพ ส่วนการสร้างใบคำขอใบรับรองฯ (ระบบ ASCH)

4. ระบบจะให้ login หากยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนให้คลิกปุ่ม “สร้างบัญชีใหม่”

TDID create member
TDID select create request

5. กรอกรายละเอียด เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ เมื่อสร้างผู้ใช้งานใหม่เรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งว่าได้ส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลแล้ว

TDID create member information
ภาพ ส่วนให้กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน

6. หลังจากนั้นให้นำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้ามาทำการ login เพื่อเข้าสู่หน้าการสร้างรายการคำขอ ในขั้นแรกจะเป็นการเลือกประเภทใบคำขอ กรณีนี้เนื่องจากเป็นการขอใบรับรองฯเพื่อนำไปใช้ลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องเลือก “ใบคำขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Registration)” เลือกจำนวนใบคำขอ และเลือกระบบงาน ให้เลือกในส่วนของกรมสรรพากร “ระบบสร้างลายมือชื่อดิจิทัล เพื่อการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่” หลังจากนั้นคลิกปุ่ม “ต่อไป”

TDID create request 1
ภาพ เลือกประเภทใบคำขอ
TDID create request 2
ภาพ เลือกระบบงาน

7. ระบบจะให้กรอกข้อมูลของผู้ติดต่อประสานงานและข้อมูลสำหรับผู้ให้ TDID จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี

ภาพ หน้าจอส่วนรายละเอียดใบคำขอ

เลือกประเภทใบรับรองฯเป็น ประเภทองค์กร – Enterprise Certificate สำหรับการออกใบกำกับภาษี ในนามนิติบุคคล

2. ระบบจะเปิดหน้าสร้างรายการคำขอฯ และใบรับรอง โดยจะแสดงขั้นตอนการขอใบรับรองฯ

TDID create request 5
ภาพ เลือกประเภทใบรับรอง

เลือกอายุใบรับรองฯ 1 ปี หรือ 2 ปี ตามที่ต้องการ และกรอกรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน หลังจากนั้นคลิกปุ่ม “สร้างรายการคำขอ”

8. การสร้างรายการคำขอเรียบร้อยแล้ว จะได้ไฟล์ใบคำขอ สามารถคลิกปุ่ม “View” เพื่อดูเอกสาร หรือคลิกปุ่ม “Save”

TDID create request complete
ภาพ การสร้างใบคำขอเสร็จเรียบร้อย

9. พิมพ์เอกสารใบคำขอที่ Save ลงนามในเอกสารหน้าที่ 1 และ 4 ของชุดใบรับรองฯ ให้เหมือนกับสำเนาบัตรประชาชน

10. พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตน

  1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน(3 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี)
  2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้เพิ่ม
   1. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามจำนวนผู้รับมอบอำนาจ และประทับตราบริษัท
    (ถ้ามี) โดยลงนามให้เหมือนกับ สำเนาบัตรประชาชนตามข้อ b. และ ii. 
   2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ(ผู้ขอใบรับรองฯ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

11. เตรียมหลักฐานการชำระเงิน

  1. กรณีชำระเงินด้วยตนเองที่บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ให้ยื่นเช็ค พร้อมหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
  2. กรณีชำระเงินล่วงหน้า ยื่นหลักฐานการชำระเงินที่ผ่านระบบ Bill Payment พร้อมหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

12. ยื่นใบคำขอพร้อมหลักฐานดังที่กล่าวมาเป็นเอกสารตัวจริงที่

หน่วยงานรับลงทะเบียน บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 25 ห้อง 10-11 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

13. รอรับรหัสอนุมัติทางอีเมล (ปกติจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากที่ยื่นคำขอ) เพื่อรับและเปิดใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยเข้าไปที่ https://www.thaidigitalid.com/ASCH/

รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ Application ID และ รหัสอนุมัติ
เปิดใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

หรือรับและเปิดใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางโปรแกรม TDID KeySuite

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร

YOU MIGHT ALSO LIKE