You are currently viewing อยากทำ e-tax invoice / e-receipt แล้ว เริ่มอย่างไรดี ?
เริ่มต้นทำ e-tax invoice อย่างไร

อยากทำ e-tax invoice / e-receipt แล้ว เริ่มอย่างไรดี ?

 • Post author:
 • Post category:e-tax invoice

         หลายๆ ท่านที่ศึกษารายละเอียดโครงการ e-tax invoice / e-receipt กันมาพอสมควร มีความรู้และความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัทของท่าน และมีความเห็นว่าต้องเริ่มทำกันจริงจังแล้ว “ผมก็ยินดีกับท่านด้วย” เพราะนี่ถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนการทำงานของท่านและบุคคลากรไปในทางที่ดี เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว แล้วจะต้องเริ่มทำอย่างไรถึงจะทำโครงการนี้สำเร็จ

เริ่มต้นที่คำถามว่ากิจการของท่านขนาดไหน

 • ขนาดใหญ่ รายได้ มากกว่า 500 ล้านบาทต่อปี
 • ขนาดกลาง รายได้ มากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 • ขนาดเล็ก รายได้ มากกว่า 8 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
 • ขนาดไมโคร รายได้ ไม่เกิน 8 ล้านบาท

: การส่งใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์แบบ e-tax Invoice by Email

การส่งใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์แบบ e-tax Invoice by Email
 1. ผู้ขายสร้างใบกำกับภาษีในรูปแบบ PDF/A-3 แล้วทำการส่ง email โดยระบุ
  1. To email ของผู้ชื่อ
  2. CC email csemail@etax.teda.th จะเป็นระบบ Timestamp ของสพทอ. (TeDA)
  3. Subject จะต้องใส่รายละเอียดแยกตามประเภทดังนี้
   • ใบกำกับภาษี 

                              [วันที่ออกใบกำกับภาษี][INV][เลขที่ใบกำกับภาษี]

   • ใบเพิ่มหนี้

                              [วันที่ออกใบเพิ่มหนี้][DBN][เลขที่ใบเพิ่มหนี้]

   • ใบลดหนี้

                              [วันที่ออกใบลดหนี้][CRN][เลขที่ใบลดหนี้]

   • ยกเลิกใบกำกับภาษี

                              [วันที่ออกใบกำกับภาษี][CIV][เลขที่ใบกำกับภาษีที่ต้องการยกเลิก]

   • การออกใบกำกับภาษีใบใหม่แทนใบที่ยกเลิก

                              [วันที่ออกใบกำกับภาษี][INV][เลขที่ใบกำกับภาษีใหม่][เลขที่ใบกำกับภาษีเดิม]

Ex. [01082560][INV][101/2560]
 1. เมื่อระบบ Time Stamp ได้รับ email แล้วจะนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมาทำการประทับรับรองเวลา และหลังจากนั้นระบบจะส่งไฟล์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ประทับรับรองเวลาแล้วส่ง email กลับไปให้ผู้ขายและผู้ซื้อ
 2. ผู้ซื้อสามารถนำไฟล์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปตรวจสอบความถูกต้องของการประทับรับรองได้ที่ https://validation.etax.teda.th

: การส่งใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์แบบ Host to Host

การส่งใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์แบบ Host to Host

          Host to Host เป็นวิธีการนำส่งข้อมูล โดยผู้ประกอบการทำการเชื่อมระบบการรับส่งข้อมูลโดยตรงกับกรมสรรพากรเพื่อนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (LTO) ที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก มีความพร้อมในการพัฒนาระบบ การใช้ช่องทางการนำส่งวิธีนี้ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขออนุมัติต่อกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและ ทำการทดสอบนำส่งข้อมูลผ่านระบบของกรมสรรพากรก่อน

ขั้นตอนการยื่นคำขอและทดสอบการนำส่งข้อมูล

          ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host

 1. ยื่นความประสงค์ขอนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host
 2. ผู้ประกอบการเตรียม SSL Certificate
 3. เตรียมข้อมูลเพื่อกำหนดค่าระบบของหน่วยงานให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันได้ (CPA)
 4. ระบบจัดทำ CPA และแจ้งรหัสผ่านการนำส่งทดสอบทางอีเมลของผู้ประกอบการ

          ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบการนำส่งข้อมูลกับกรมสรรพากร

 1. ดาวน์โหลด CPA ทดสอบ ที่บริการสมาชิก
 2. นำ CPA ทดสอบไปตั้งค่าในระบบของผู้ประกอบการที่เชื่อมต่อกับกรมสรรพากร
 3. สร้างข้อมูลใบกำกับภาษีหรือใบรับตามมาตรฐาน XML File เพื่อนำส่งทดสอบ
 4. ส่งข้อมูลทดสอบด้วยรหัสการนำส่งทดสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 5. ระบบตรวจสอบเงื่อนไขตามที่กำหนดและแจ้งผลการนำส่งทางอีเมล์

          ขั้นตอนที่ 3 ผ่านการทดสอบระบบจะให้ดาวน์โหลด CPA จริง

          การนำส่งข้อมูล XML File ด้วยวิธี Host to Host เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) โดยมีแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ขมธอ. 14-2560

: การส่งใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์แบบ Service Provider ทำอย่างไร

การส่งใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์แบบ Service Provider

          Service Provider เป็นผู้ให้บริการ หรือเป็นตัวแทนนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้นำส่งข้อมูลแทนผู้ประกอบการ (ผู้ใช้บริการ) ด้วยระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกับระบบของกรมสรรพากร ด้วยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ โดยผู้ให้บริการ Service Provider มีระบบงานสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์นำส่งข้อมูลผ่าน Service Provider สามารถติดต่อใช้บริการตามรายชื่อ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติซึ่งกรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์

: การส่งใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์แบบ Upload XML ทำอย่างไร

            ผู้ประกอบการที่มีข้อมูลจำนวนไม่มากและสามารถจัดทำข้อมูลใบกำกับภาษีและใบรับเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลงลายเซ็นดิจิตอลได้ด้วยตนเอง สามารถนำส่งไฟล์โดยวิธีการอัพโหลดไฟล์ XML ผ่านเว็บไซต์ e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ระบบ Upload XML

การส่งใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์แบบ Upload XML

ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลแบบ Upload File

 1. จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล XML สำหรับนำส่ง ได้แก่ ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ
 2. เข้าสู่ระบบบริการสมาชิก เลือก Upload XML
 3. เลือกประเภทเอกสาร และไฟล์ข้อมูลที่ต้องการนำส่ง (การนำส่งต่อครั้งต้องมีข้อมูลไม่เกิน 2 MB)
 4. ระบบทำการตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล (Schema & Schematron)
 5. ตรวจสอบผลการนำส่งที่ระบบ Tracking

: การส่งใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์แบบ RD Portal เค้าทำอย่างไร

            เป็นระบบบริการของกรมสรรพากรที่มีฟังก์ชันการจัดทำเอกสารและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt) เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่ไม่มีซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอย่างง่ายผ่านทางออนไลน์

ขั้นตอนการจัดทำและนำส่งข้อมูลผ่าน RD Portal

ขั้นตอนการจัดทำและนำส่งข้อมูลผ่าน RD Portal

 1. เข้าเว็บไซต์ e-Tax Invoice & e-Receipt
 2. เข้าสู่ระบบบริการสมาชิก เลือกบริการ RD Portal
 3. จัดการข้อมูลรายการสินค้า และข้อมูลคู่ค้าของกิจการ
 4. จัดทำเอกสารตามประเภท ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ หรือใบรับ
 5. จัดเตรียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ Token เพื่อลงลายเซ็นดิจิตอลด้วยโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer
 6. ดาวน์โหลดเอกสารส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

ทั้งนี้ การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบริการ RD Portal บนเว็บไซต์กรมสรรพากร ข้อมูลจะนำส่งกรมสรรพากรทันทีที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร