SERVICES

SERVICES

getInvoice is an official e-tax service provider.

etax services

getInvoice Services

getInvoice services
getInvoice Services

getInvoice คือโซลูชั่นสำหรับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) ตามที่กฎหมายกำหนด ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำเป็นแบบ PDF/A-3 สร้าง XML ตรงตามมาตรฐาน ขมธอ.3-2560 และรับส่งข้อมูลกับกรมสรรพากรตามมาตรฐาน ebXML (ขมธอ.14-2560) สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีหรือ ERP ได้หลากหลาย ทำการจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติภายใต้โครงสร้างการจัดเก็บที่ดีที่สุด

getInvoice ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมครบทุกส่วน

etax service by getInvoice
ภาพขั้นตอนการดำเนินการใช้ getInvoice ทำ e-Tax invoice & e-Receipt
service icon

สิ่งผู้ประกอบการต้องจัดเตรียม

(1) ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ getInvoice ได้ที่
  1. เบอร์โทร 02-026-5255 หรือที่
  2. อีเมล getinvoice@ginkgosoft.co.th
(2) เตรียมเอกสารสำหรับยื่นคำขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(3) หลังจากได้รับอีเมลรายละเอียดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ส่งข้อมูลให้กับทีมงาน getInvoice
(4) เตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
(5) ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ getInvoice โดยมี 4 ช่องทางให้นำเข้า ดังนี้
  1. Email โดยส่งไฟล์มาที่ etax.getinvoice@ginkgosoft.co.th
   โดยกำหนด Subject ตามที่ตกลงกัน และต้องระบุอีเมลผู้ส่งที่แน่นอนให้ระบบ getInvoice ใช้ในการคัดกรองอีเมล
  2. SFTP (Secure file transfer protocol) ให้ผู้ประกอบการส่งไฟล์มายัง Folder ที่ getInvoice เปิดให้ โดยใช้วิธีการถ่ายโอนข้อมูลที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสไฟล์
  3. Web Services ผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลใบกำกับภาษีและใบรับมาให้ระบบ getInvoice ได้โดยตรงผ่านทาง web services โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลจะถูกเข้ารหัสก่อนส่งเสมอเพราะมีการใช้ SSL Certificate ทำให้ web services ใช้งานผ่าน protocol https
  4. zDOX ผู้ประกอบการเมื่อใช้บริการ getInvoice จะได้รับพื้นที่ใช้งานบนระบบ zDOX (https://www.zdox.net) สามารถเลือกที่จะใช้ zDOX เป็นช่องทางในการวางไฟล์เพื่อให้ระบบ getInvoice มาดึงไปสร้างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้
service icon

รายละเอียดบริการของ getInvoice

(1) ดำเนินการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority – CA) ที่มีความน่าเชื่อถือ ภายใต้การรับรองของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority หรือ Thailand NRCA) และการกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล Trust Server Principles and Criteria Authority (Web Trust for Cas)

(2) ดำเนินการลงทะเบียนใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

กับกรมสรรพากร และติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับอุปกรณ์ Hardware security module (HSM) ที่ getInvoice มีให้บริการเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

(3) ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
  1. กรณีที่ผู้ประกอบการสามารถดึงข้อมูลออกมาจากระบบบัญชีได้ ตามเทมเพลตข้อมูลที่ระบบ getInvoice ต้องการ (.xml, .csv, .xls, .xlsx, .json) ทีมงานจะนำข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และทดสอบก่อนใช้งานจริง
  2. กรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถดึงข้อมูลได้ตามเทมเพลตที่ระบบ getInvoice ต้องการ ทีมงานจะมีบริการนำข้อมูลที่ลูกค้าสามารถดึงออกมาได้แปลงเป็นไฟล์ตามเทมเพลตที่ระบบ getInvoice ต้องการ ทำการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และทดสอบก่อนใช้งานจริง
(4) จัดทำข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการดังนี้
  1. จัดทำไฟล์ PDF/A-3 ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ.3-2560 เทมเพลตตามรูปแบบเอกสารใบกำกับภาษีและใบรับที่เป็นมาตรฐาน ลูกค้าสามารถขอใช้บริการให้ทำเทมเพลตตามที่บริษัทต้องการได้
   1. ใบกำกับภาษี (เต็มรูป) ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
   2. ใบเพิ่มหนี้ ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร
   3. ใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร
   4. ใบเสร็จรับเงิน ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
  2. จัดทำไฟล์ XML ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิสก์ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ ขมธอ.3-2560
  3. ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ให้กับเอกสาร PDF/A-3 และ XML
(5) นำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำหรับผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการ จะได้รับไฟล์ PDF/A-3 ซึ่งมีช่องทางในการส่ง 2 ช่องทางดังนี้
   1. Email โดยผู้ประกอบการจะต้องส่ง Email address มาให้ระบบ getInvoice พร้อมกับข้อมูลใบกำกับภาษีและใบรับ
   2. SMS โดยระบบ getInvoice จะสร้าง link สำหรับดาวน์โหลดใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และส่ง link นี้พร้อมข้อความแจ้งผู้รับไปทาง SMS ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องส่งหมายเลขโทรศัพท์มือถือมาให้ระบบ getInvoice พร้อมกับข้อมูลใบกำกับภาษีและใบรับ
  2. สำหรับกรมสรรพากรเนื่องจาก getInvoice เป็น Service Provider ที่มีคุณสมบัติตามแนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำการส่งข้อมูลด้วยระบบรับส่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของกรมสรรพากร ที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ
(6) การเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
  1. สามารถเก็บไฟล์ไว้ที่ระบบ getInvoice
  2. เก็บไฟล์ไว้ที่ระบบ zDOX ได้ตามโครงสร้างการจัดไฟล์ที่ผู้ประกอบการกำหนด และสามารถสร้างคำสำคัญสำหรับการค้นหา (Tag)
  3. สามารถเรียกใช้ไฟล์โดยข้อมูลจะไม่สูญหายและไม่มีการเปลี่ยนแปลง