You are currently viewing เพิ่มความมั่นใจด้วยมาตรฐาน ISO27001
etax iso27001

เพิ่มความมั่นใจด้วยมาตรฐาน ISO27001

  • Post author:
  • Post category:e-tax invoice

       มาตรฐาน ISO 27001 คือมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) มาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยมาตรฐาน ISO 27001 ได้ระบุแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่จะช่วยในการเก็บรักษาข้อมูลทั้งเป็นดิจิตอลและเอกสารของท่านได้อย่างปลอดภัย

       มาตรฐาน ISO 27001 เป็นมาตรฐานสากลเพียงมาตรฐานเดียวที่สามารถตรวจประเมินได้สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้จะให้การรับรองว่าองค์กรของท่านได้ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลสำคัญ ด้วยเหตุนี้การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 จึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรของท่านได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems) คืออะไร

       นับจากอีเมล์ภายในองค์กร วัสดุ/อุปกรณ์ช่วยขาย ไปจนถึงรายงานทางการเงิน องค์กรทุกขนาดในทุกภาคอุตสาหกรรมต่างต้องมีการดำเนินการหรือการจัดการการกับข้อมูลจำนวนมากในแต่ละวัน สำหรับองค์กรหนึ่งๆเช่นองค์กรของท่าน ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน – เพราะมันคือข้อมูลที่บอกว่าท่านแก้ปัญหาต่างๆอย่างไร หรือท่านคว้าส่วนแบ่งของตลาดมาได้อย่างไร เป้าหมายของระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) คือเพื่อปกป้องข้อมูลที่สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของท่าน ทั้งในแบบออนไลน์และโดยตัวบุคคล

การตรวจประเมิน ISO 27001 มีทั้งหมด 3 ระยะ

การตรวจประเมินระยะที่ 1 (การตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการ)

สำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ผู้ตรวจประเมินจะทำการทบทวนและตรวจสอบระบบ ISMS ของท่านอย่างไม่เป็นทางการ การทบทวนตรวจสอบนี้ จะหมายรวมถึงการดำเนินการต่างๆ เช่น การตรวจสอบการมีอยู่ของเอกสารที่สำคัญในระบบ ISMS และตรวจสอบระบบ ISMS โดยภาพรวม เป้าหมายของการตรวจประเมินระยะที่ 1

การตรวจประเมินระยะที่ 2 (การตรวจสอบอย่างเป็นทางการ)

คือ การทบทวนตรวจสอบและทดสอบระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรของท่านอย่างละเอียดโดยเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ในระหว่างดำเนินการตรวจประเมินระยะนี้ ผู้ตรวจประเมินจะทำการสัมภาษณ์พนักงานที่มีความสำคัญ เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจในระบบ ISMS ระบบขององค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001 การตรวจสอบนี้จะทำให้ ISMS ของคุณได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001

การตรวจประเมินระยะที่ 3 (การตรวจสอบและติดตามผล)

ระยะสุดท้ายของการรับรองมาตรฐานระบบ ISO/IEC 27001 คือ การตรวจประเมินเพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบ ISMS ของท่านได้รับการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การตรวจประเมินติดตามผลจะถูกดำเนินการอย่างน้อยที่สุดปีละหนึ่งครั้ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการยืนยันว่าองค์กรของท่านยังคงมีความลอดคล้องกับมาตรฐาน การตรวจประเมินติดตามผลนี้อาจถูกดำเนินการบ่อยครั้งกว่าในช่วงเริ่มต้นของการนำระบบไปปฏิบัติ 

ประโยชน์ของ ISO 27001

       การได้รับการรับรองโดยบุคคลที่ 3 ตามมาตรฐาน ISO 27001 ได้รวมประโยชน์ไว้อย่างมากมายทั้งสำหรับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 

ประโยชน์ประการหนึ่งคือ การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือขององค์กรของท่าน ด้วยความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและระบบต่างๆของท่านที่ได้รับการรับรองโดยบุคคลที่ 3 เป็นสร้างความมั่นใจให้กับซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ว่า องค์กรของท่านได้มีการดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลขององค์กร นอกจากให้ความอุ่นใจให้กับลูกค้าปัจจุบันของท่านแล้ว ISO 27001 ยังสามารถช่วยท่านในการดึงดูดลูกค้ใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัย

นอกจากนี้การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับการรักษาความลับทั่วทั้งองค์กรได้อีกด้วย นี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะข้อมูลที่สำคัญไม่ได้ถูกเก็บไว้เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดไดรฟ์เท่านั้น แต่มันสามารถถูกเข้าถึงและจดจำได้โดยบุคคล/พนักงานในองค์กรของท่านเองอีกด้วย การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของท่านได้ ทำให้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างมูลค่าให้กับข้อมูลส่วนตัวของบริษัทของท่าน

ใครที่ต้องการมาตรฐาน ISO 27001

       องค์กรที่ถือครองและดูแลข้อมูลที่สำคัญและเป็นความลับ คือ ผู้ที่ควรจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทในภาคอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการเงิน และ IT จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISMS

 

 

ขอบคุณที่มา : PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.