You are currently viewing อย่าลืมขอบิล!! ไปเที่ยว ซื้อของ 6 มาตรการ ลดหย่อนภาษี ปี 62
etax Tax62

อย่าลืมขอบิล!! ไปเที่ยว ซื้อของ 6 มาตรการ ลดหย่อนภาษี ปี 62

 • Post author:
 • Post category:e-tax invoice

ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี

       ครม.มีมาตรการทางภาษี เพื่อกระตุ้นให้คนขั้นกลางใช้จ่ายเงินด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา กีฬา ท่องเที่ยวและซื้อสินค้า OTOP ประกอบด้วย

 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ลดหย่อนภาษีสูงสุด 20,000 บาท
  ท่องเที่ยวในเมืองหลัก ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท
  ท่องเที่ยวในเมืองรอง ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท
  รวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท

  – ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
  – ค่าที่พัก โรงแรม  โฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว และค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
  – ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 –

 • กระตุ้นการซื้อสินค้าการศึกษาและกีฬา ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
  ซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง
  รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 15,000 บาท
  เฉพาะการซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
  – ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 –

 • ส่งเสริมสินค้า OTOP ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
   ซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ลดหย่อนได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง
  รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท
  – ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 –

 • ส่งเสริมการอ่าน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
  ซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือ e-Book ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง
  รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 15,000 บาท
  ต้องเป็นเงินที่จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
  – ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 –
  *** สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ช็อปช่วยชาติ 1 – 16 มกราคม 2562 ต้องนำรวมด้วย ***

 • ส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท
  ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
  ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท
  – ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 –

 • มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
  สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายลงทุนเพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
  – เครื่องบันทึกการเก็บเงินและ (Point of Sale: POS) ระบบ POS ซึ่งเชื่อมโยงกับการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
  – การพัฒนาระบบหรือค่าบริการเกี่ยวกับ e-Tax Invoice & e-Receipt
  – การพัฒนาระบบหรือค่าบริการ e-Withholding Tax
  – ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 –


ขอบคุณข้อมูลจาก ETDA THAILAND