You are currently viewing ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีและเอกสารภาษี
etax Preserve_Document_010

ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีและเอกสารภาษี

  • Post author:
  • Post category:e-tax invoice

การเก็บรักษาเอกสารทางบัญชี

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 5 ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการตามพระราชบัญญัติ และตามมาตรา 14 ได้บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี “ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี” นับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชี และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

“อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเก็บรักษาบัญชี
และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี”

การเก็บรักษาเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 87/3 กำหนดให้ผู้ประกอบการ “ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี” นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทำรายงาน แล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกหรือมีอำนาจเรียกเก็บภาษีอากรจากผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือผู้มีหน้าที่นำส่งภาษี ตามมาตรา 23 มาตรา 83/6 และมาตรา 91/16 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งประมวลรัษฎากร มิได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ “เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจออกหมายเรียกหรือประเมินภาษีอากรได้ภายใน 10 ปี”

ขอขอบคุณ : สรรพากร