You are currently viewing กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ มีผลบังคับใช้ 21 มี.ค. 2562
etax payment

กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ มีผลบังคับใช้ 21 มี.ค. 2562

  • Post author:
  • Post category:e-tax invoice
กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ มีผลบังคับใช้ 21 มี.ค. 62

       กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ให้ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งรวมถึงการชำระภาษี ทั้งนี้ผลจากการบังคับใช้ จะส่งผลให้ร้านค้าออนไลน์ หรือผู้ที่ทำธุกรรมการเงินเป็นประจำต้องระมัดระวัง

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ทางธนาคารและผู้ให้บริการอีเพย์เมนต์ ต้องรายงานไปยังกรมสรรพากร

  • ฝากหรือโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3000 ครั้งขึ้นไป
  • ฝากหรือโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน 400 ครั้ง และมียอดทำธุรกรรมการเงินรวมกัน 2 ล้านบาทขึ้นไป
       หากพบเป็นไปตาม 2 ข้อนี้ รายงานไปยังสรรพากร หากธนาคารหรือผู้ให้บริการอีเพย์เมนต์ไม่รายงาน กรมสรรพากรมีอำนาจลงโทษปรับไม่เกิน 100000 บาท และปรับไม่เกินวันละ 10000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน จนกว่าจะแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
       รวมถึงปรับปรุงอัตราโทษ กรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษี หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 

ตัวอย่าง

ขอบคุณข้อมูลและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th