You are currently viewing มาตรการภาษี 200%
etax_article_9

มาตรการภาษี 200%

 • Post author:
 • Post category:e-tax invoice

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่สำนักงานฯ กำหนด)

การส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) โดยการสนับสนุนให้มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Thailand 4.0) นั้น

ด้วยภารกิจดังกล่าวข้างต้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ออกมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจ้างทำหรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากผู้ขาย ผู้รับจ้างทำ หรือผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 1. จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบเอ็ดของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ทั้งนี้กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะทำงานเป็นกรณีไป
 2. มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ในประเทศไทย มิใช่เป็นเพียงตัวแทนเพื่อขายหรือให้บริการ
 3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตหรือพัฒนาหรือบริการซอฟต์แวร์ เช่น ISO/IEC 29110 หรือ Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่สำนักงานกำหนด อย่างหนึ่งอย่างใดจากหน่วยรับรอง (Certified Body)
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกปิดกิจการ หรือมีคดีความ ถูกฟ้องร้องเป็นที่ประจักษ์ในชั้นศาล
 6. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของกรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ : กรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 หากมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) หรือเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือตามที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสำนักงานตามประกาศนี้ได้

หลักฐานหรือเอกสารประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 1. คำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ
 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ในกรณีเป็นบริษัท) หรือสำเนารายการจดทะเบียน (หส.2) (ในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ อย่างหนึ่งอย่างใด แล้วแต่กรณี
 4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 5. สำเนาใบรับรองมาตรฐานหรือหลักฐานการรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรอง (Certified Body) ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น ISO/IEC 29110, Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือตามที่สำนักงานกำหนด
 6. สำเนาหนังสือรับรองสถานที่ตั้งโดยสำนักงานเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือสำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตามที่สำนักงานกำหนด (ถ้ามี)

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน

 1. ผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยื่นคำขอเพื่อพิจารณา
 2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบโดยส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน
 3. พิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนโดยคณะทำงาน
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน

ขอบคุณข้อมูลจาก www.depa.or.th