You are currently viewing หลังจากจด VAT ต้องทำอะไรบ้าง ??

หลังจากจด VAT ต้องทำอะไรบ้าง ??

 • Post author:
 • Post category:e-tax invoice

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีรายได้ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะถูกบังคับให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จด VAT แต่สามารถจดก่อนที่รายได้จะเกิน 1.8 ล้านบาท ได้

เมื่อเราจด VAT ผ่านเรียบร้อยแล้วต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

 1. ทำใบกำกับภาษีขายสินค้าและให้บริการ
  ใบกำกับภาษี เป็นเอกสารสำคัญมาก ยิ่งขอคืนภาษียิ่งต้องเก็บรักษาให้ดี เพราะถ้าหายจะขอคืนภาษีไม่ได้
 2. ทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
  รายงานภาษีซื้อ :
  เมื่อถูกเรียกเก็บในการซื้อสินค้าหรือบริการ ต้องทำรายงานภาษีซื้อทุกครั้ง โดยดูได้จากใบกำกับภาษี หากมีภาษีซื้อเดือนใดไม่สามารถลงรายงานได้ เพราะมีเหตุจำเป็น ให้ลงรายการในเดือนถัดไป (แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ออกใบกำกับภาษีนั้น)
  รายงานภาษีขาย : เมื่อเราเริ่มมีการขายสินค้าหรือบริการ ต้องจัดทำรายงานภาษีขายทุกครั้ง และต้องยื่นภาษีขายให้ตรงกับเดือนที่ออกใบกำกับภาษี
 3. ทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  รายการสินค้าและวัตถุดิบที่ระบุในรายงานต้องสอดคล้องกับจำนวนรายการสินค้า ซื้อ-ขาย ที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษี เพราะถ้ารายการไม่ตรงกันอาจจะถูกสรรพากรประเมินว่ายื่นแบบไม่ถูกต้องได้

   

 4. ยื่น ภ.พ. 30
  เมื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว “เดือนแรกหลังการจด จะมีรายการซื้อขายหรือไม่ ก็ต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม” (ภ.พ. 30 ภายในวันที่ 15 ยื่นออนไลน์ ภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป ไม่อย่างนั้นอาจจะโดนสรรพากรคิดค่าปรับรายเดือน)

ขอบคุณข้อมูลจาก บัญชีคลับ