You are currently viewing รัฐบาลแจกเงินให้เที่ยว 1,500 บาท!!!
etax tourists

รัฐบาลแจกเงินให้เที่ยว 1,500 บาท!!!

  • Post author:
  • Post category:e-tax invoice
ครม. อนุมัติให้ออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล

       กระทรวงการคลังเตรียมทุ่มงบกว่า 15,000 ล้านบาท ส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการ “ยิ่งเที่ยว ยิ่งเท่ ช่วยเปย์ เมืองรอง” เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในเมืองรอง กระจายเงินสู่ท้องถิ่น ในช่วงกลางปี 2562 ผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องเป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้น (นับตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการ) โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นและใช้ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการเติมเงินให้คนละ 1,500 บาท ประมาณ 10 ล้านคน เพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่ลงทะเบียน QR CODE ไว้ในเมืองรอง 55 จังหวัด โดยชำระเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์ อีเพย์เมนต์ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีการใช้จ่ายผ่านระบบอีเพย์เมนต์มากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวงการคลังจะร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและธนาคารกรุงไทย โดยกระดทรวงการท่องเที่ยวจะเข้ามาช่วยโปรโมตเรื่องแหล่งท่องเที่ยวให้คนไทยรับทราบข้อมูล ส่วนธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาช่วยดูเรื่องระบบการชำระเงินและการลงทะเบียน ซึ่งสามารถชำระสินค้าผ่าน QR CODE ของทุกธนาคารได้ร่วมทั้งร้านธงฟ้า

 
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.dailynews.co.th