Release Note
version 22.4.71F3B

release note icon

22 October 2022

New Features

1. Masking sensitive data (ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์)

สามารถซ่อนข้อมูลส่วนบุคคล (ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ไม่ให้แสดงบนหน้าจอ

22.4.71f3b.Picture1

2. Cookie Consent (ด้านล่างขวาของหน้าจอ)

เมื่อเปิดใช้งานผ่านบราวเซอร์ครั้งแรก จะขอความยินยอมจากผู้ใช้งานในการจัดเก็บข้อมูล ขอใช้ cookie และข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ใช้งาน โดยสามารถกดอ่านนโยบายของบริษัทได้จาก URL ดังกล่าว

22.4.71f3b.Picture2

3. Config default filter

ผู้ใช้งานที่ดูแลเอกสารภาษีของหลายบริษัทย่อย สามารถบันทึกการแสดงข้อมูลบนหน้าจอโดย default ให้แสดงข้อมูลบริษัทที่ต้องการได้ตามการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน

Improve

1. ปรับปรุง UI ของหน้าจอ CREATE AN INVOICE

 • แสดงสถานะ (Status) ของเอกสารในแต่ละขั้นตอนการทำงานดังนี้
  • Draft: เอกสารร่าง ยังไม่ถูก Generate
  • Generated: เอกสารถูก Generate เรียบร้อยแล้ว
  • Duplicated: เอกสารที่มีประเภทและเลขที่เอกสารซ้ำ
 • แสดงสถานะการนำส่ง RD และ Buyer (Email, SMS)
 • แสดง Create by (ผู้สร้างเอกสาร)
 • เมนู Edit สำหรับผู้สร้างสามารถแก้ไขเอกสาร Draft หรือ Generated ที่ยังไม่ได้ถูกส่งให้กับ Buyer
 • เมนู Copy สำหรับคัดลอกเอกสาร
 • เมนู Delete สามารถลบเอกสารที่สถานะเป็น Draft เท่านั้น
 • สามารถสั่ง Re-Generate PDF เอกสารที่ยังไม่ถูกส่งหา Buyer ได้ *ระบบมีการคิดค่า Transaction เพิ่มเติม
22.4.71f3b.Picture4
 • ปรับปรุง UI ส่วน Setting
  • สามารถกำหนด Default Value ได้ที่ Tab ; Default Value
  • สามารถกำหนด Running Number สำหรับสร้างเลข Document No. อัตโนมัติ ได้ที่ Tab : Running Number ถึง 4 รูปแบบ
  • เปลี่ยนตำแหน่ง สำหรับการกำหนดตัวเลือก Tax Inclusive และ Tax Exclusive
22.4.71f3b.Picture6
22.4.71f3b.Picture7

2. Email

 • การส่งอีเมลที่มีไฟล์แนบ จะส่งเป็นลิงก์ทั้งหมด, ช่วยให้ผู้รับอีเมลประหยัดพื้นที่ในกล่องรับอีเมล
 • Config grouping email by buyer tax id ผู้ใช้งานที่ดูแลเอกสารภาษีของหลายบริษัทย่อย จะได้รับอีเมลแยกตามแต่ละบริษัทที่ดูแล เพื่อความสะดวกในการค้นหาและดำเนินการ

3. Review Invoice & Send to Buyer

 • View attachment file แสดงรายชื่อไฟล์ในหน้าจอ pop up
22.4.71f3b.Picture9

4. สามารถกำหนด Digital Signature เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

5. Corporate admin สามารถกำหนดสิทธิ์ ของผู้ใช้งานใน Corporate ได้