กระดาษ e-tax invoice
กระดาษ, หมึก, เครื่องพิมพ์, ค่าไฟ (เฉลี่ย 7 บาท) 7,000 0
ซอง (อย่างน้อย 3 บาท) 3,000 0
ค่าจัดส่ง (เฉลี่ย 30 บาท) 30,000 0
เก็บรักษา กล่อง, แฟ้ม, ค่าเช้าพื้นที่และค่าดำเนินการเรียกดูเอกสาร (เฉลี่ย 20 บาท) 20,000 0
e-tax invoice เฉลี่ย 3 บาท 0 3,000
เก็บรักษาและเรียกดู 0.6 บาทต่อ 10 ปี 0 600
รวม 60,000 3,600
ประหยัดเงินได้จำนวน
56,400
ประหยัดเงินได้ %
94%
ลดการตัดต้นยูคกลิปตัส / ต้น ประหยัดไฟฟ้าใช้ในบ้าน 1 หลัง / เดือน ลดมลพิษทางอากาศ / Pound ประหยัดน้ำมัน / ลิตร
ลด 0.33 0.08 0.33 0.67