getInvoice Services

e-Tax & e-Receipt Services
getInvoice Services

getInvoice คือโซลูชั่นสำหรับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) ตามที่กฎหมายกำหนด ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำเป็นแบบ PDF/A-3 สร้าง XML ตรงตามมาตรฐาน ขมธอ.3-2560 และรับส่งข้อมูลกับกรมสรรพากรตามมาตรฐาน ebXML (ขมธอ.14-2560) สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีหรือ ERP ได้หลากหลาย ทำการจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติภายใต้โครงสร้างการจัดเก็บที่ดีที่สุด

getInvoice ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมครบทุกส่วน

e-Tax & e-Receipt Implementation
ภาพขั้นตอนการดำเนินการใช้ getInvoice ทำ e-Tax invoice & e-Receipt

สิ่งผู้ประกอบการต้องจัดเตรียม

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ getInvoice ได้ที่

  1. เบอร์โทร 02-026-5255 หรือที่
  2. อีเมล getinvoice@ginkgosoft.co.th

2. เตรียมเอกสารสำหรับยื่นคำขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

3. หลังจากได้รับอีเมลรายละเอียดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ส่งข้อมูลให้กับทีมงาน getInvoice

4. เตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

5. ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ getInvoice โดยมี 4 ช่องทางให้นำเข้า ดังนี้

  1. Email โดยส่งไฟล์มาที่ etax.getinvoice@ginkgosoft.co.th
   โดยกำหนด Subject ตามที่ตกลงกัน และต้องระบุอีเมลผู้ส่งที่แน่นอนให้ระบบ getInvoice ใช้ในการคัดกรองอีเมล
  2. SFTP (Secure file transfer protocol) ให้ผู้ประกอบการส่งไฟล์มายัง Folder ที่ getInvoice เปิดให้ โดยใช้วิธีการถ่ายโอนข้อมูลที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสไฟล์
  3. Web Services ผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลใบกำกับภาษีและใบรับมาให้ระบบ getInvoice ได้โดยตรงผ่านทาง web services โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลจะถูกเข้ารหัสก่อนส่งเสมอเพราะมีการใช้ SSL Certificate ทำให้ web services ใช้งานผ่าน protocol https
  4. zDOX ผู้ประกอบการเมื่อใช้บริการ getInvoice จะได้รับพื้นที่ใช้งานบนระบบ zDOX (https://www.zdox.net) สามารถเลือกที่จะใช้ zDOX เป็นช่องทางในการวางไฟล์เพื่อให้ระบบ getInvoice มาดึงไปสร้างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้

รายละเอียดบริการของ getInvoice

1. ดำเนินการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority – CA) ที่มีความน่าเชื่อถือ ภายใต้การรับรองของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority หรือ Thailand NRCA) และการกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล Trust Server Principles and Criteria Authority (Web Trust for Cas)

2. ดำเนินการลงทะเบียนใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

กับกรมสรรพากร และติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับอุปกรณ์ Hardware security module (HSM) ที่ getInvoice มีให้บริการเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

3. ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

  1. กรณีที่ผู้ประกอบการสามารถดึงข้อมูลออกมาจากระบบบัญชีได้ ตามเทมเพลตข้อมูลที่ระบบ getInvoice ต้องการ (.xml, .csv, .xls, .xlsx, .json) ทีมงานจะนำข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และทดสอบก่อนใช้งานจริง
  2. กรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถดึงข้อมูลได้ตามเทมเพลตที่ระบบ getInvoice ต้องการ ทีมงานจะมีบริการนำข้อมูลที่ลูกค้าสามารถดึงออกมาได้แปลงเป็นไฟล์ตามเทมเพลตที่ระบบ getInvoice ต้องการ ทำการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และทดสอบก่อนใช้งานจริง

4. จัดทำข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการดังนี้

  1. จัดทำไฟล์ PDF/A-3 ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ.3-2560 เทมเพลตตามรูปแบบเอกสารใบกำกับภาษีและใบรับที่เป็นมาตรฐาน ลูกค้าสามารถขอใช้บริการให้ทำเทมเพลตตามที่บริษัทต้องการได้
   1. ใบกำกับภาษี (เต็มรูป) ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
   2. ใบเพิ่มหนี้ ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร
   3. ใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร
   4. ใบเสร็จรับเงิน ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
  2. จัดทำไฟล์ XML ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิสก์ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ ขมธอ.3-2560
  3. ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ให้กับเอกสาร PDF/A-3 และ XML

5. นำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

  1. สำหรับผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการ จะได้รับไฟล์ PDF/A-3 ซึ่งมีช่องทางในการส่ง 2 ช่องทางดังนี้
   1. Email โดยผู้ประกอบการจะต้องส่ง Email address มาให้ระบบ getInvoice พร้อมกับข้อมูลใบกำกับภาษีและใบรับ
   2. SMS โดยระบบ getInvoice จะสร้าง link สำหรับดาวน์โหลดใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และส่ง link นี้พร้อมข้อความแจ้งผู้รับไปทาง SMS ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องส่งหมายเลขโทรศัพท์มือถือมาให้ระบบ getInvoice พร้อมกับข้อมูลใบกำกับภาษีและใบรับ
  2. สำหรับกรมสรรพากรเนื่องจาก getInvoice เป็น Service Provider ที่มีคุณสมบัติตามแนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำการส่งข้อมูลด้วยระบบรับส่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของกรมสรรพากร ที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ

6. การเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

  1. สามารถเก็บไฟล์ไว้ที่ระบบ getInvoice
  2. เก็บไฟล์ไว้ที่ระบบ zDOX ได้ตามโครงสร้างการจัดไฟล์ที่ผู้ประกอบการกำหนด และสามารถสร้างคำสำคัญสำหรับการค้นหา (Tag)
  3. สามารถเรียกใช้ไฟล์โดยข้อมูลจะไม่สูญหายและไม่มีการเปลี่ยนแปลง

getInvoice Features

Monitoring Traking

Monitoring & Tracking

สามารถติดตามสถานะและตรวจสอบข้อมูล e-Tax & e-Receipt ย้อนหลังได้ผ่านหน้าจอ Dashboard

Approval Process

Approval Process

มีกระบวนการให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองก่อนส่งให้กรมสรรพากร

electronic document

Electronic Document

สามารถสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบตามที่กรมสรรพากรกำหนด

output channel

Output Channel

สามารถนำไฟล์ e-Tax & e-Receipt จากระบบไปไว้ที่ zDOX, SFTP หรือ web service ได้

logger

Logger

จัดเก็บและตรวจสอบกิจกรรมการใช้งานบนระบบได้โดย Sofnix Logger

output vat report

Output VAT Report

ระบบ จะสร้าง Output VAT Report ให้อัตโนมัติแยกเป็นรายเดือน

resend email

Resend Email

ระบบรองรับการส่งอีเมลใหม่ ให้กับผู้ซื้อที่ไม่ได้รับ หรือหาอีเมลไม่พบ

scheduler

Scheduler

สามารถกำหนดรอบในการส่งไฟล์ e-Tax & e-Receipt ไปให้กรมสรรพากรได้

duplicate invoice detector

Duplicate Invoice Detector

ระบบสามารถตรวจสอบใบกำกับภาษีและใบรับที่ส่งมาซ้ำได้ และจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการทาง Email

Data Validation

Data Validation

มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนสร้างเป็น e-Tax & e-Receipt เพื่อส่งให้กรมสรรพากร

Multi-Channel Input

Multi-Channel Input

มีช่องทางในการนำข้อมูลเข้าหลายช่องทาง ทั้ง Email, SFTP, Web Services, zDOX และสามารถนำไฟล์เข้าระบบได้หลายชนิด เช่น xml, xlsx, csv, txt, json etc.

template designer

Template Designer

มี Mapping tools และ Template Designer สำหรับสร้างเอกสารให้เป็นแบบที่ลูกค้าต้องการ

report

Report

สามารถออกรายงานและ save เก็บไว้ในรูปแบบ PDF และ Excel ได้

notification

Notification

เมื่อพบข้อมูลใบกำกับและใบรับที่ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบและผู้ประกอบการทราบทาง Email

search

Search

สามารถค้นหาข้อมูลใบกำกับภาษีย้อนหลังได้จากชื่อผู้ซื้อ เลขที่ใบกำกับภาษี ฯลฯ

print and reprint

Print and Reprint

สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีออกมาได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยจะปรากฏข้อความบนเอกสารว่า “เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

manual tax invoice

Manual Tax Invoice

สามารถสร้างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการบันทึก (Key-in) ที่หน้าเว็บของระบบ

multi company

multi-Company

Support Network Marketing และ multi-Company

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม